Nasza Kobieca Strefa- Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Warto pamiętać że do końca 2013 roku można ubiegać się o dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy na rozpoczęcie działalności.
W zasadzie z niewielkmi wyjątkami, może to być prawie każda działalność w dziedzinie handlu,usług czy produkcji.
Istotną rzeczą jest fakt, że nie jest wymagany żaden wkład własny.
Wystarczy tylko być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna - nie ma rrzy tym żadnego znaczenia czy z praem do zasiłku, czy też bez tego prawa.
Wysokość dotacji to 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia. W I kwartale 2012r to wkota 21 500zł
Środki te można przeznaczyć np: na zakup towarów handlowych, materiałów, środków trwałych z wyjątkiem samochodów.

Podstawa prawna:

 • Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. ze zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62; poz. 512).

  Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności osoby bezrobotne mogą składać do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek musi zawierać następujące dane:  

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
  • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • proponowaną formę zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji w przypadku naruszenia warunków umowy

Formami zabezpieczenia zwrotu środków przez bezrobotnego otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być :

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

  O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta (Powiatowy Urząd Pracy) powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami .

Osoba bezrobotna ubiegająca się o dotację musi spełniać następujące warunki:  

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
   • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
   • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
  • nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz .Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej,
  • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny, ,
  • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy Euro oraz innej pomocy publicznej,
  • nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
  • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zobowiąże się, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • zobowiąże się do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • posiada stałe zameldowanie na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy .

  Bezrobotny, któremu udzielono dotacji jest zobowiązany do zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:  

  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • działalność gospodarczą będzie prowadził przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
  • podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszył inne warunki umowy.

  Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane w kwocie brutto.R E K L A M A

      Dotacje z PUP       Pożyczka Krecik       Pożyczka Zajączek       Pożyczka na PITCopyright 2011 Nasza Kobieca.strefa.pl